Гаранционни условия


LargeLogo_final


5 години BAUHAUS гаранция:

 


 

BAUHAUS дава за всички електроинструменти и моторни машини, с изключение на батерии, крушки, пури и износващи се части, 5 години гаранция от датата на закупуване на всички физически лица - потребители. Законовите гаранционни права на клиентите остават непроменени.
Гаранционен срок:

  • за физически лица – потребители: 60 месеца
  • за юридически лица и физически лица – търговци, упражняващи свободни професии или занаятчии, както и за неперсонифицирани дружества – гаранционен срок и условия, предоставени от производителя.

След изтичане на гаранционния срок към оторизирания сервиз, машините се приемат за ремонт в Търговски център BAUHAUS (важи при 60 месеца гаранционен срок).


 
Гаранционни условия:
 


1. Гаранцията на уреда е в сила, когато гаранционната карта и касова бележка са изготвени и подпечатани от търговската организация и няма поправки по тях.
2. Гаранционният срок започва да тече от датата на покупката;
3. „БАУХАУС България ЕООД Търговски център за Работилницата, Дома и Градината“ КД Ви дава гаранция за качеството на закупеното изделие в съответствие със ЗЗП (Закон за защита на потребителите), БДС и съобразно условията по-долу, считано от датата на покупка. Гаранцията се отнася за дефекти, възникнали в процеса на нормална експлоатация през гаранционния период,  дължащи се на грешка в процеса на изработка или некачествени материали и компоненти. Всички такива дефекти се отстраняват безплатно, след като стоката се достави в сервизната база, посочена в настоящата гаранция;
4. Производителят, Вносителят и Сервизът не могат да бъдат отговорни по силата на настоящата търговска гаранция за пропуснати ползи или последвали загуби, престой и други вследствие дефекта на стоката или престоя в сервиза;
5. По времето на престоя на стоката в сервиза, Сервизът не е длъжен да осигурява оборотно друга стока;
6. Частите, заменени при гаранционен ремонт, остават в сервиза за по-нататъшно отчитане.
7. Рекламация за неокомплектованост на стоката се признават само по време на покупката;
8. Срокът за извършване на ремонта варира в зависимост от сложността му и доставката на резервни части. Максималният срок е един месец от датата на предявяване на рекламацията и представяне на стоката за ремонт в сервиза;
9. Тази гаранция е допълнение и не ограничава правата на потребителя съгласно Българското законодателство.


 


 

Гаранция не се признава в следните случаи:
 


1. Когато повредата се дължи на неотговарящи на инструкцията параметри на напрежението в ел.мрежата.
2. Когато е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица.
3. Когато не са спазени условията за експлоатация и съхранение, посочени в упътването на уреда.
4. Когато са запушени въздухопроводи и отвори за охлаждане с гипс, прах, дървени частици или други чужди тела.
5. Когато уредът е с лош външен вид или с механични нарушения по корпуса, причинени от изпускане или удар.
6. В гаранцията не са включени: бутони, ключове, лампи, четки, батерии, ремъци, ножове, накрайници, дискове, лазери и други консумативи.
7. Когато хоби-инструментите са използвани за професионална употреба.
8. Сервизът не носи отговорност за липси и непълни окомплектовки на уреда, установени при закупуването му.
9. При несъответствие между данните в документите и самата стока, непопълнена гаранционна карта или опит за подправяне на фабричния номер на стоката;
10. При повреда в резултат на сътресения, удари, механични или електрически претоварвания, получени вследствие на небрежно отношение, при транспорт или природни бедствия (вкл. мъгли, наводнения и други), при токов удар, неизправности в захранващата мрежа или други причини извън контрола на вносителя/сервиза или при форсмажорни обстоятелства.