Условия за участие в Kids Club by BAUHAUS

 • Участието в мероприятия е безплатно и не зависи от закупуването на продукти или възлагането на услуги. Резервацията може да се сторнира по всяко време.
 • Родителите/настойниците, желаещи да включат детето в дадено занимание трябва да се съобразят с поставената възрастова граница и възможността на детето за участие в него.
 • За да се чувстват децата добре и комфортно не само по време на курса, но и когато си тръгнат, не се допускат болни деца със следните симптоми: кашлица, хрема, обрив, болно гърло, висока температура, зачервени очи и други.
 • Родителите/настойниците са длъжни да запознаят децата си с правилата за безопасност по подходящ и разбираем за тях начин и гарантират тяхното спазване. Родителите упражняват непосредствен надзор върху своите деца, независимо от това, че Организаторите следят за спазването на правилата по време Събитието.
 • Организаторите са в правото си да прекъснат престоя на всяко дете, ако то с поведението си застрашава безопасността и спокойствието на други деца. 
 • Организаторите се грижат за комфорта на Вашите деца, но не носят персонална отговорност при случайни инциденти или наранявания.
 • Организаторът не носи отговорност за изгубени вещи, дрехи, обувки или играчки.
 • Организатор и администратор по смисъла на Закона за защита на личните данни е дружеството БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градината КД, отправящо поканата.

 

 • Лични данни на участниците се използват само и единствено във връзка с резервирането и провеждането на мероприятието и с разпределянето по работни групи (правно основание: чл. 6, ал. 1, буква „б” от ОРЗД), и се изтриват след изтичането на 3 месеца. Употреба на данните извън този срок за рекламни цели е възможна само със съгласието на участника. Личните данни върху картата за участие са необходими за участие в мероприятието и се предоставят само на фирми, които са ангажирани с провеждането му. Данни за контакт на длъжностното лице по защитата на данните: datenschutz@bauhaus.bg 

 

 • Вие, респ. съхраняваните Ваши лични данни, се ползват(е) със следните права спрямо администратора:
  • право на информация,
  • право на коригиране,
  • право на изтриване или ограничаване на обработването,
  • право на възражение срещу обработването,
  • преносимост на данните,

 Освен това разполагате с правото да подадете жалба до надзорните органи (надзорен орган по защита на данните за България е Комисията за защита на личните данни: Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg Интернет страница: www.cpdp.bg).