Условия за участие в събития на BAUHAUS

 • Участието в мероприятия е безплатно и не зависи от закупуването на продукти или възлагането на услуги. Резервацията може да се сторнира по всяко време.

 

 • Организатор и администратор по смисъла на Закона за защита на личните данни е дружеството БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градината КД, отправящо поканата.

 

 • Лични данни на участниците се използват само и единствено във връзка с резервирането и провеждането на мероприятието и с разпределянето по работни групи (правно основание: чл. 6, ал. 1, буква „б” от ОРЗД), и се изтриват след изтичането на 3 месеца. Употреба на данните извън този срок за рекламни цели е възможна само със съгласието на участника. Личните данни върху картата за участие са необходими за участие в мероприятието и се предоставят само на фирми и организации, които са ангажирани с провеждането му. Данни за контакт на длъжностното лице по защитата на данните: datenschutz@bauhaus.bg

 

 • По време на събитието е възможно да се правят снимки и видеозаписи. Снимките/видеозаписите ще се използват от БАУХАУС България ЕООД Търговски Център за Работилницата, Дома и Градината КД и БАУХАУС АГ, клон Манхайм, Гутенбергщрасе 21, Манхайм 68167, за отразяване на събитието и за рекламни цели на дружествата БАУХАУС. Обработването на снимките и видеоматериалите ще се извършва съгласно чл. 6, ал. 1, буква „е” от ОРЗД, и съответните разпоредби от Закона за авторското право и сродните му права. БАУХАУС съхранява заснетия материал от събитието на собствения си сървър в продължение на 2 години.

 

 • По всяко време и на основания, свързани с Вашата конкретна ситуация, имате право на възражение срещу обработването на снимки и видеоматериали на основание чл. 6, ал. 1, буква „е” от ОРЗД.

 

 • Вие, респ. съхраняваните Ваши лични данни, се ползват(е) със следните права спрямо администратора:

  • право на информация,

  • право на коригиране,

  • право на изтриване или ограничаване на обработването,

  • право на възражение срещу обработването,

  • преносимост на данните,

 

Освен това разполагате с правото да подадете жалба до надзорните органи (надзорен орган по защита на данните за България е Комисията за защита на личните данни: Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Електронна поща: kzld@cpdp.bg

Интернет страница: www.cpdp.bg).